Alles over sport logo

SPRONG-groep PASS

1 maart 2024 is de SPRONG-groep PASS officieel gestart. PASS staat voor ‘Professionalisering om een sprong te maken van lokale Actie naar Systeemverandering voor Sport en bewegen’. In deze SPRONG-groep werken acht hogescholen, die verbonden zijn aan het lectorenplatform Sport en Bewegen, samen met 46 regionale en landelijke kennis- en werkveldpartners.

Groep Pass

SPRONG-regeling

De SPRONG-groep PASS is gehonoreerd vanuit de regeling SPRONG MOOI. Deze regeling is onderdeel van het programma SPRONG van Regieorgaan SIA en het programma ‘MOOI in Beweging’ van ZonMw. De SPRONG MOOI-regeling richt zich specifiek op het realiseren van een krachtige onderzoeksgroep rond missiegedreven onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen. De wicked problems uit het ‘MOOI in Beweging’-programma vormen de context voor de ontwikkeling van de SPRONG-groep PASS.

Inhoudelijke focus

Meer sporten en bewegen is niet alleen een doel op zich, maar ook steeds vaker een middel om de ambities van aangrenzende beleidsdomeinen te realiseren waaronder welzijn, onderwijs en gezondheid. Deze beleidsdomeinen staan centraal in drie van de wicked problems in het ‘MOOI in Beweging’-programma: 

  1. bewoners in aandachtswijken sporten minder
  2. kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit
  3. sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg. 

Deze wicked problems en de domeinen die daarbij horen: (wijk (incl. (sport)verenigingen), school en zorg) vormen de context voor de ontwikkeling van de SPRONG-groep. 

Doel SPRONG-groep Pass

De SPRONG-groep PASS heeft als doel om in acht jaar tijd een multidisciplinaire onderzoeksgroep te laten groeien en versterken. De groep wil erkend worden als een (inter)nationaal vooraanstaande groep met expertise in het combineren van actiegerichte en discipline-overstijgende methodieken. Hiervoor werkt de groep nauw samen met studenten, docenten, onderzoekers, inwoners, professionals, ondernemers, bestuurders en regionale en landelijke beleidsmakers uit de genoemde beleidsdomeinen (cf. quadruple helix). Op deze wijze wil de SPRONG-groep PASS de maatschappelijke impact van sport en bewegen op onderwijs, welzijn en gezondheid vergroten.

Aanpak

Vanuit vier samenhangende werkpakketten werkt de SPRONG-groep PASS gedurende acht jaar aan de volgende infrastructurele aspecten: 

  • verstevigen van lerende netwerken
  • implementeren van kennis (methodologie/tools) om overstijgend (discipline/sector/niveau) samen te werken
  • ontwikkeling van leiderschap
  • ‘human capital’ en een cultuur rondom systeemtransities
  • versterken van een living lab-structuur

De vier werkpakketten hebben een onderlinge wisselwerking, waarin living labs een voedingsbodem vormen voor het initiëren van systeemtransities:

• Werkpakket 1: Programma-ontwikkeling

• Werkpakket 2: Living labs en lerende netwerken

• Werkpakket 3: Methodologieën en professionalisering

• Werkpakket 4: Systemische veranderingen en transities

Meer informatie?

De SPRONG MOOI-groep PASS is een samenwerking van Fontys Hogeschool (penvoerder), de Haagse Hogeschool, Windesheim, Hogeschool van Amsterdam, HAN University of Applied Sciences, Hanzehogeschool Groningen, HZ University of Applied Sciences en Hogeschool Inholland samen met 46 regionale en landelijke kennis- en werkveldpartners.

Contactpersoon: Steven.Vos@fontys.nl